Hoe+werkt+corona+steunpakket+3%3A+noodmaatregel+overbrugging+voor+werkbehoud+%28NOW%29
Nieuws

Hoe werkt corona steunpakket 3: noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

STEUNPAKKET CORONA EVENTBRANCHE - Het ging opeens heel snel: steunpakket 3 in deze corona-crisis voor onder meer de zwaar getroffen eventbranche is openbaar gemaakt. In dat pakket ook weer een noodmaatregel overbrugging voor werkbehouwd (NOW). In die maatregel zijn wel wat aanpassingen en moet iedere werkgever rekening houden met een korte 'voorfinanciering' van de lonen in oktober en november.

Eerder al vatte EventBranche.nl het complete corona steunpakket 3.0 samen en was er speciale aandacht voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Dit keer meer uitleg over hoe de NOW er in steunpakket 3 uit gaat zien. Kort door de bocht: deze NOW gaat gelden voor drie tijdvakken van 3 maanden tot en met 1 juli 2021, eerste tijdvak geldt een omzetverlies van 20 procent, daarna gaat dat omhoog naar 30 procent om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. Daarbij geldt alsnog een geleidelijke afbouw van 80, naar 70, naar 60 procent.

  • Let op: de streefdatum om het eerste tijdvak aan te kunnen vragen ligt op half november, waarbij met terugwerkende kracht NOW aangevraagd kan worden voor oktober en die desbetreffende november maand, plus de nog komende decembermaand. Houd er dus wel rekening mee dat in die periode de lonen in oktober en november 'voorgefinancierd' moet kunnen worden.


Lees hier alle details, zoals gepubliceerd op Rijksoverheid.nl:

NOW 3: Veranderingen per 1 oktober 2020

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De belangrijkste wijzigingen 

  • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. 
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Behoud van banen en werkgelegenheid

De steun dient 2 doelen. Ten eerste biedt het bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de crisis te overbruggen de helpende hand. Zo blijft werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. Ten tweede biedt de steun aan bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden om de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. Het kabinet heeft daarom besloten om de vergoedingspercentages in loonkosten geleidelijk aan af te bouwen, en ruimte te bieden om de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in de hoogte van de subsidie. De NOW is onderdeel van een omvangrijk steun- en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en van-werk-naar-werk. Tezamen geeft dat werkgevers en werknemers de ruimte om de bedrijfsvoering aan te passen.

Steun blijft belangrijk

NOW 2 loopt 1 oktober af, maar het corona-virus heeft aanhoudende invloed op onze samenleving en economie. Steun blijft van belang voor behoud van werk en inkomen.

Het kabinet biedt salarissteun voor een langere periode en geeft zo zekerheid en rust op dat gebied. Tegelijk komt er duidelijkheid rond geleidelijke afbouw van deze financiële steun.

NOW 3 maakt het mogelijk voor bedrijven om beter in te kunnen spelen op de nieuwe economische situatie.

Bedrijven die in aanmerking komen voor NOW 3

In het eerste tijdvak geldt de regeling voor alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%, als zij verder ook aan de voorwaarden voldoen.

Vanaf het tweede tijdvak -  vanaf januari - wordt dit verhoogd naar 30%.

Voorwaarden NOW 3

In het eerste tijdvak geldt de regeling voor alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 20%, als zij verder ook aan de voorwaarden voldoen. Vanaf het tweede tijdvak – vanaf januari - wordt dit verhoogd naar 30%.

De precieze voorwaarden van NOW 3 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt.

NOW3 gebruiken na NOW 1 en/of 2

Voor deelname aan NOW 3 per 1 oktober maakt het niet uit of u eerder wel of niet hebt deelgenomen aan NOW-regelingen.

Looptijd NOW 3

NOW 3 loopt vanaf 1 oktober in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.

Wanneer aanvragen

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

Vergoedingspercentage en verlaging van de loonsom

De werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, waarbij het maximale vergoedingspercentage het percentage van de totale loonsom is in geval van een omzetverlies van 100%. Dit vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam afgebouwd. Die afbouw ziet er als volgt uit: In het eerste tijdvak - vanaf 1 oktober - bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%. Tegelijkertijd wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden een deel van de loonsom te laten dalen, zonder een verlaging van de subsidie.  Het vrijstellingpercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

De (vrijwillige) daling van de loonsom kan op verschillende manieren tot stand komen. Denk aan natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Individuele afspraken over het loon zijn niet gekoppeld aan de aanvraag van de subsidie. Ze kunnen mogelijk in onderling overleg tussen werkgever en werknemer tot stand komen, mits aan de juridische voorwaarden voor een dergelijke afspraak is voldaan. De korting die in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

Maximaal te vergoeden loon per werknemer

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken van 3 maanden (oktober/november/december en januari/februari/maart) gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk maximaal 2x het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het 3e tijdvak (april/mei/juni) zal dit worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Daarmee komt de situatie tijdens het laatste tijdvak meer op een lijn met de gebruikelijke sociale zekerheid.

Meer informatie over NOW 3

Nadere informatie over NOW 3 volgt op deze pagina. NOW 3 is onderdeel van het op 28 augustus gepresenteerde Steun en herstelpakket

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.