Fieldlab+onderzoek%3A+events+kunnen+met+volle+bezetting+al+vanaf+risiconiveau+Zorgelijk
Nieuws

Fieldlab onderzoek: events kunnen met volle bezetting al vanaf risiconiveau Zorgelijk

FIELDLAB EVENEMENTEN - Ook bij een hoog risiconiveau zijn evenementen met meer bezoekers mogelijk dan nu wordt geadviseerd. Daar gelden dan wel verschillende maatregelen en voorwaarden bij, maar de conclusie is helder: er kan veel meer, met een hogere bezettingsgraad, zelfs bij een hoger besmettingsniveau. Zelfs bij risiconiveau zorgelijk kunnen onder voorwaarden bepaalde type events tot zelfs 100 procent bezetting worden georganiseerd.

Fieldlab Evenementen presenteerde samen met de diverse wetenschappers en vertegenwoordigers uit de eventbranche de resultaten, data en modellen die voortkomen uit liefst 24 pilot events, in de verschillende type events. Dit is de hoofdconclusie zoals gedeelt door het Fieldlab Evenementen:

Fieldlab Evenementen concludeert naar aanleiding van de in de afgelopen maanden gehouden praktijktoetsen en aansluitende opschalingstesten, dat hogere bezoekersaantallen bij evenementen mogelijk zijn, ook bij een hoog risiconiveau. Daarnaast bepleit Fieldlab onder voorwaarden een 100% bezetting van de beschikbare capaciteit in het risiconiveau Zorgelijk, stap 4 in het openingsplan. Dat geldt voor alle types evenementen, zoals die door Fieldlab Evenementen zijn geformuleerd. Dat is de voornaamste conclusie van de onderzoeken die in de afgelopen maanden onder leiding van hoofdonderzoeker Andreas Voss van Radboudumc zijn verricht. De conclusies zijn vertaald in een concrete maatregelenmatrix. De Alliantie van Evenementenbouwers en Eventplatform roepen het kabinet op de conclusies te beoordelen en mee te nemen bij het formuleren van het beleid.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een Matrix ontwikkeld, die als leidraad kan gelden voor het openingsplan van het kabinet. Voor elk risiconiveau zijn concrete maatregelen voorgesteld en worden ook andere conclusies getrokken dan nu in het openingsplan en de routekaart.

  • Waakzaam: alleen voor indoorconcerten en outdoor festivals testen nodig, overal 100 procent bezetting

In het risiconiveau Waakzaam (Stap 5 in het openingsplan) zijn alleen voor indoor concerten en outdoor festivals nog sneltesten voorafgaand aan het event nodig. Overal kan een 100% bezetting van de capaciteit worden gebruikt, terwijl theaters en andere indoorlocaties qua ventilatie moeten voldoen aan het bouwbesluit.

  • Zorgelijk: voor aantal events is testen niet nodig

Bij het risiconiveau Zorgelijk kunnen bijvoorbeeld theatervoorstellingen, concerten met zittend publiek, zakelijke congressen en seminars zonder pre-test plaats vinden, mits de ventilatie ook op orde is. Van de bezoekers wordt verlangd dat zij een mondkapje in beweging dragen en dat het publiek gereguleerd in- en uitstroomt, op afstand en met tijdsloten. Voor (professionele) sportevenementen, ongeplaceerde evenementen als indoorpopconcerten en festivals en doorstroomlocaties wordt de pre-test wel geadviseerd.

  • Ernstig: strikte voorwaarden voor festivals, overige events naar 75 procent bezettingsgraad

In het risiconiveau Ernstig zijn festivals wel mogelijk, zij het onder strikte voorwaarden. Daarnaast kunnen culturele instellingen en geplaceerde evenementen een bezettingsgraad van 75% hanteren, waarbij alle bezoekers vooraf getest moeten worden.

  • Zeer Ernstig: festivals af te raden, ongeplaceerd naar 50 procent bezetting 

Bij Zeer Ernstig, het huidige risiconiveau, vindt Fieldlab Evenementen het niet raadzaam muziek-, film- of overige festivals te organiseren. Ook verdient het aanbeveling om ongeplaceerde evenementen, zoals popconcerten of indoor dance events, alleen voor zittend publiek en met een maximale bezetting van 50% te organiseren (a la een type 1 event).

Bij alle adviezen wordt het gebruik van een goede app voor de communicatie met de bezoekers aangeraden, waarbij de pilot events allemaal gebruikmaakten van Close als app. Daarnaast is de gezondheidscheck voor de bezoekers een ‘must’ in alle risiconiveaus. Het gebruik van de CoronaMelder geldt in alle stadia behalve waakzaam. Risicogroepen worden uiteraard, in tegenstelling tot de onderzoeksfase, toegelaten tot de evenementen.


 

Fieldlab Evenementen voerde tussen 15 februari en 20 maart in de eerste fase van het onderzoek acht praktijktoetsen uit. Het draaide in die pilots om beantwoording van de hoofdvraag: Hoe beperken we het restrisico dat ontstaat door evenementen? Hiervoor is door de TU Delft een risicotaxatiemodel ontwikkeld, dat op basis van de variabelen rondom contact (frequentie, tijd en afstand) antwoord geeft op deze vraag. Hiertoe is in eerste instantie de impact van de bouwstenen op besmettingsrisico en de kans om te worden opgenomen in het ziekenhuis, per uur vergeleken met de situatie ‘thuis’. In de tweede fase vond een reeks opschalingstesten met een hogere bezoekersdichtheid plaats. De nieuwe prak

tijkonderzoeken moesten voldoen aan diverse criteria, zoals opschalen, verbreden en verdiepen. Daarnaast werden doorstroomlocaties toegevoegd aan het onderzoeksprogramma. De onderzoeken zijn gericht op het testen van de voorwaarden waaronder veilig de 1,5 meter kan worden losgelaten in verschillende sectoren. De onderzoeken kennen als centrale vraag of de maatregelen, zoals die bij de eerdere pilots zijn ingevoerd en goed zijn gebleken, ook werken bij een verhoogde bezoekersdichtheid of -aantal. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de onderzoekpartners Radboudumc, BUAS, TU Delft, UTwente, TU Eindhoven en TNO en ondersteund door partijen als Bureau Franken, Bureau Brandeis, bba/binnenmilieu, Close en DCM. 

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.