De+Kamerbrief+van+Staatssecretaris+Mona+Keijzer%3A+maximale+capaciteit
Nieuws

De Kamerbrief van Staatssecretaris Mona Keijzer: maximale capaciteit

EventBranche.nl vond online de complete Kamerbrief van Staatssecretaris Keijzer. In de Kamerbrief blijkt maar weer eens hoe belangrijk de data uit de Fieldlab Evemementen is geweest bij bijvoorbeeld het OMT advies.

Datum: 11 juni 2021
Betreft: Opvolging uitkomsten Fieldlabs

 

Geachte Voorzitter,

Met deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Justitie en Veiligheid, over de voorwaarden voor evenementen die zullen worden gesteld vanaf stap 4 van het openingsplan COVID-19. Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op de aanbevelingen van het onderzoeksprogramma Fieldlab Evenementen en het advies van het 115e OMT advies dat ingaat op die aanbevelingen. Ook zullen de voorwaarden worden verwerkt in het addendum van de routekaart, waarin de verruimingen zijn opgenomen die mogelijk zijn met inzet van toegangsbewijzen. Met deze voorwaarden ontstaat een helder regime voor de maximale capaciteit die gaat gelden voor verschillende activiteiten. Hoewel Fieldlab Evenementen enkel aanbevelingen doet over de evenementen waar zij data voor hebben verzameld, is het kabinet voornemens de lessen van de Fieldlabs breder toe te passen. Daardoor voorziet het kabinet een heldere regime met een bredere toepassing dan alleen voor evenementen, namelijk op alle activiteiten waar in de routekaart maxima gelden voor bezoekers en waar toegangsbewijzen worden toegepast, geplaceerd en ongeplaceerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om horeca, culturele instellingen of publiek bij professionele sportwedstrijden.

De besluitvorming over het zetten van stap 4 van het openingsplan, en dus ook over de bredere toepassing van het nu voorgestelde regime, vindt op korte termijn plaats en de beoogde ingangsdatum is vooralsnog 30 juni 2021. Om organisatoren van evenementen en vergunningsverleners zoveel mogelijk duidelijkheid te geven wordt nu gecommuniceerd over de voorwaarden die zullen gelden voor evenementen.

Maximale capaciteit vanaf stap 4

In de risiconiveaus ‘waakzaam’ en ‘zorgelijk’ geldt in de routekaart na inzet van toegangsbewijzen nu nog een maximale capaciteit van 75% van de reguliere capaciteit, zonder toepassing van de 1,5 meter. Naar aanleiding van de aanbevelingen van Fieldlab Evenementen en het advies van het OMT hierop, neemt het kabinet zich voor de maximale capaciteit in deze risiconiveaus te verhogen naar 100% van de reguliere capaciteit, zonder toepassing van de 1,5 meter. De voorwaarden ten aanzien van registratie, triage en werken met gecontroleerde in- en uitstroom die in de routekaart zijn opgenomen, blijven ongewijzigd. Wel komen daar specifiek voor evenementen naar aanleiding van de OMT- en RIVM-adviezen aanvullende voorwaarden bij; deze worden in deze brief toegelicht. Als gezegd is het kabinet voornemens om de verruiming van de maximale capaciteit ook te laten gelden voor andere sectoren; in dit geval gaat het daarbij om de sectoren die gebruik kunnen maken van toegangsbewijzen. De maximale capaciteit van 100% van de reguliere capaciteit geldt daarmee ook voor culturele instellingen, publiek bij professionele sportwedstrijden, horeca, geplaceerde evenementen en ongeplaceerde evenementen; dit alles natuurlijk wel zolang toegangstesten kunnen worden toegepast.

Tot slot zal het kabinet bij de besluitvorming over stap 4 bezien of het op basis van de epidemiologische situatie verantwoord is om zonder toegangstesten niet langer een absoluut maximum aantal personen per ruimte of zaal te hanteren. Dan zou vanaf stap 4 een maximale capaciteit van 100% van de capaciteit op 1,5 meter gelden, in plaats van het maximum van 100 personen dat nu nog in de routekaart is opgenomen. Daarmee komt het kabinet met name tegemoet aan locaties met capaciteit op 1,5 meter die (veel) hoger is dan 100 personen. Voor ongeplaceerde activiteiten (zoals doorstroomlocaties) blijft het aantal personen gemaximeerd op 1 persoon per 10 vierkante meter oppervlakte van de activiteit. De besluitvorming over stap 4 van het openingsplan vindt als gezegd op korte termijn plaats.

Deze wijzigingen zullen in de routekaart (en het addendum daarbij) worden opgenomen zodra besluitvorming over stap 4 in het openingsplan heeft plaatsgevonden. Bij positieve besluitvorming op basis van het dan geldende epidemiologisch beeld ontstaan daarmee vier regimes ten aanzien van de maximale capaciteit, zoals te zien is in onderstaande tabel:

 

Generieke aanvullende voorwaarden voor evenementen

Het OMT heeft positief geadviseerd over deze verruiming van de maximale capaciteit, die door Fieldlab Evenementen is voorgesteld. Aanvullend adviseert het OMT enkele voorwaarden. Over het OMT-advies specifiek op het punt van meerdaagse evenementen heeft het kabinet nader advies aan het RIVM gevraagd. Hierop heeft het RIVM enkele generieke aanvullende voorwaarden geadviseerd. Voor de voorwaarden die worden geadviseerd verwijs ik naar het eerder al met uw Kamer gedeelde 115e OMT-advies en het bijgevoegde advies van het RIVM.

Deze voorwaarden zijn voor het overgrote deel in lijn met het voorgenomen kabinetsbeleid, en worden derhalve overgenomen. Het kabinet heeft echter besloten enkele van deze voorwaarden niet over te nemen. Omwille van de uitvoerbaarheid is besloten een geldigheidsduur van een sneltest van 40 uur te blijven hanteren. Door hieraan vast te houden wordt het risico geaccepteerd dat een klein deel van de besmette mensen – die op het moment van testen aan het begin van hun infectie zitten – wordt gemist. Ook wordt het advies om medewerkers verplicht te testen voorafgaand aan een evenement niet overgenomen, aangezien de wettelijke basis daarvoor ontbreekt. Wel wordt aan medewerkers dringend geadviseerd zich te laten testen of een zelftest af te nemen.

Concluderend volgt hieruit dat evenementen vanaf stap 4 van het openingsplan onder de volgende voorwaarden zijn toegestaan, bij gebruik van toegangsbewijzen:

 • Alle deelnemers vanaf 13 jaar oud zijn in het bezit van een vooraf professioneel afgenomen negatief testbewijs met een geldigheidsduur van 40 uur, dan wel vaccinatie- of herstelbewijs;
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten) waardoor er sprake is van een gecontroleerde evenementlocatie;
 • Maximale capaciteit van 100% van de reguliere bezetting;
 • Verplichte registratie en triage binnen 4 uur voor aanvang;
 • Werken met gecontroleerde in- en uitstroom;
 • Dringend advies aan medewerkers een zelftest af te nemen;
 • Dringend advies deelnemers en medewerkers om achteraf bij (lichte) klachten te laten testen bij de GGD;
 • Lokale voorwaarden voor evenementen (evt. meldingsplicht, vergunningverlening) gelden, waarbij ook rekening wordt gehouden met beschikbare politie- en BOA-capaciteit. Ditzelfde geldt voor de capaciteit in het OV: indien nodig kan er een vervoersplan aan organisatoren worden gevraagd. Organisatoren wordt gevraagd om (ook bij niet-vergunningplichtige evenementen) contact te zoeken met de vervoerders en bezoekersstromen zoveel mogelijk te spreiden.


Voor meerdaagse evenementen geldt in aanvulling hierop nog onderstaande:

Meerdaagse evenementen

Ten aanzien van meerdaagse evenementen met toegangsbewijzen heeft het kabinet besloten om in de eerste 4 weken na het zetten van stap 4 meerdaagse evenementen enkel toe te staan voor een totale duur van maximaal 24 uur (waar dus een overnachting in kan zitten) en met een maximaal bezoekersaantal per dag (inclusief de overnachting) van 25.000 personen. Na deze periode van 4 weken (vanaf 29 juli 2021) is het kabinet voornemens om de beperking in de tijdsduur en het aantal personen te laten vervallen. Het kabinet is in gesprek met de sector over de wijze waarop het RIVM-advies om bij meerdaagse evenementen een nieuwe test af te nemen na overschrijding van de geldigheidsduur van de test en te controleren op negatieve uitslagen, in de praktijk kan worden geïmplementeerd. Een eerste gesprek hierover heeft plaatsgevonden op 9 juni jl., waarbij de sector heeft aangegeven dat het advies in beginsel uitvoerbaar is, maar dat er nog wel praktische punten zijn om uit te werken. Deze punten zullen de komende weken in overleg tussen kabinet en sector worden uitgewerkt.

 

Voorwaarden voor evenementen zonder toegangsbewijzen

Er kunnen ook evenementen worden georganiseerd vanaf stap 4 zonder de inzet van toegangsbewijzen. Belangrijke voorwaarde is in dat geval dat de veilige afstandsnorm (1,5 meter) wordt geborgd. Verder gelden de volgende voorwaarden voor vrij toegankelijke evenementen met een doorstroom van publiek, zoals kermissen:

 • Bezoekersnorm: 1 persoon per 10 vierkante meter oppervlakte van de activiteit (met onderling 1,5 meter afstand);
 • Werken met gescheiden bezoekersstromen;
 • Mondkapjes (bij verplaatsing binnen);
 • Dringend advies aan medewerkers een zelftest af te nemen;
 • Lokale voorwaarden voor evenementen (evt. meldingsplicht, vergunningverlening) gelden, waarbij ook rekening wordt gehouden met beschikbare politie- en BOA-capaciteit. Ditzelfde geldt voor de capaciteit in het OV: indien nodig kan er een vervoersplan aan organisatoren worden gevraagd. Organisatoren wordt gevraagd om (ook bij niet-vergunning plichtige evenementen) contact te zoeken met de vervoerders en bezoekersstromen zoveel mogelijk te spreiden. Ook wordt getoetst of de organisator zorg kan dragen dat de 1,5 meter afstand tussen publiek in acht wordt genomen.

 

Afwijkende voorwaarden voor geplaceerde evenementen:

 • Bezoekersnorm: 100% van de 1,5 meter capaciteit;
 • Registratie en triage;
 • Verplichte placering.

 

Voor de volledigheid wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden en (dringende) adviezen die vanaf stap 4 nog steeds gelden, en de lokale voorwaarden die voor evenementen kunnen gelden. Het is uiteindelijk aan het lokaal gezag om te bepalen welke evenementen wel en niet mogelijk zijn op basis van de landelijk geldende voorwaarden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de eventueel benodigde inzet van politie en hulpdiensten bij evenementen. De politiecapaciteit is een schaars goed dat niet zonder meer kan worden ingezet. De politie en hulpdiensten hebben tijdens de coronacrisis fors extra inzet moeten plegen. Na zoveel extra inzet hebben ook zij tijd nodig om te herstellen. Ze moeten verlof kunnen opnemen en weer tijd kunnen besteden aan training en opleiding. Dit betekent dat burgemeesters, OM en politie scherpe afwegingen zullen maken als het gaat om de inzet van politie en hulpdiensten bij evenementen. Organisatoren zullen meer dan ooit eigen veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Afstemming over de capaciteit voor evenementen tussen politie en gezag op alle niveaus moet ervoor zorgen dat inzet weloverwogen gebeurt.

 

Tot slot

Het kabinet is de evenementensector en de Fieldlab-organisatie erkentelijk voor het gedegen onderzoek dat is opgeleverd. Dit heeft mede er aan bijgedragen om dit besluit te kunnen nemen, waarmee vanaf stap 4 van het openingsplan een helder en eenvoudig regime ontstaat. In overleg met de sector en andere overheden zal bezien worden hoe de randvoorwaarden een plek kunnen krijgen in veiligheidsprotocollen van de sector en in het maatregelenpakket.

 

Hoogachtend,

mr. drs. M.C.G. Keijzer

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.